Algemene voorwaarden

Begrippen:
 
a. Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden;
b. Cliënt:
de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling  en / of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Pedicurepraktijk Voet-Gezond.
c. Pedicurepraktijk Voet-Gezond:
vertegenwoordigt door F.T.H.Bekkers,aangesloten bij ProVoet, lidnummer 309910, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 51755211.
d. Behandelplan:
schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld; 
e.  Branchecode:
Voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;
f.  ProVoet:
ProVoet, landelijke organisatie voor de pedicure
Kerkewijk 69
3901 EC Veenendaal;

g. Overmacht:
één of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;    

1. Algemeen
 
1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle overeenkomsten tussen
       Pedicurepraktijk Voet-Gezond en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en / of de levering van producten.
2.     Een exemplaar van de Voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd.
3.     Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.
4.     Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven.
5.     Bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt 100 % van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht.
6.     Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Voet-Gezond de verloren tijd inkorten op de behandeling en het gehele afgesproken honorarium berekenen, behoudens in situaties van overmacht.
7.     Pedicurepraktijk Voet-Gezond is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk.    


2. Privacy
 
1.     Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.
2.     Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. aan personen die direct bij de behandeling betrokken zijn.
3.     Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.   
 


3. Totstandkoming van de overeenkomst
 
1.   Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
a.      met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten.  
b.     (uit voorraad) leverbare producten worden geleverd aan de cliënt.
c.     de cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen.  

 
 
4. Verplichtingen 
 
1.   Pedicurepraktijk Voet-Gezond heeft de verplichting om:
 
a.      een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het
       opgestelde behandelplan.
b.      het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel 
 een vervangend product aangeboden.    

2.   De cliënt heeft de verplichting om:  
a.     alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.
b.     te betalen voor: 
· de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en / of geleverde producten.
· speciaal voor cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen.
· een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen.    


5. Betaling
 
1.   Pedicurepraktijk Voet-Gezond vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, alsmede prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum.
2.    De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
3.     Er kan uitsluitend contant worden betaald.
4.     Op verzoek ontvangt de cliënt een nota.
5.     In bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht.
6.     Wordt de betaling niet binnen 30 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag nadat de nota is uitgeschreven en is Pedicurepraktijk Voet-Gezond gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.     Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, is Pedicurepraktijk Voet-Gezond gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
8.     Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 7 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.  

   
6. Ruilen en Garantie  

Pedicurepraktijk Voet-Gezond geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling  en de producten. Deze garantie vervalt indien:

1.    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
2.    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
3.    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.   
4.    De cliënt andere producten dan de door Pedicurepraktijk Voet-Gezond geadviseerde heeft gebruikt.
5.   Er vindt geen geldteruggave plaats, de cliënt ontvangt op vertoon van de nota een tegoedbon.
  

 
7. Klachten
 
1.     Pedicurepraktijk Voet-Gezond streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid, om klachten proberen te voorkomen.
2.     Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Voet-Gezond.
3.    Pedicurepraktijk Voet-Gezond moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
4.    Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk Voet-Gezond de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.
5.     Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de Commissie van Bezwaar van ProVoet.
6.     Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.   
 
8. Aansprakelijkheid
 
1.     Pedicurepraktijk Voet-Gezond heeft via ProVoet een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.
2.     Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
3.     Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is bij Pedicurepraktijk Voet-Gezond een schadeformulier verkrijgbaar.
 
  
 9. Beschadiging & diefstal 

1.     Pedicurepraktijk Voet-Gezond heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2.     Pedicurepraktijk Voet-Gezond meldt diefstal altijd bij de politie.

                                                                                                                                                                                                                           
10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Voet-Gezond het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.